หมวดเอกสาร :
แบบฟอร์มฝ่ายพัสดุ
ชื่อเอกสาร :
แบบฟร์อมใบเบิกพัสดุ
อธิบายเอกสาร :
แบบฟร์อมใบเบิกพัสดุเอกสารจากฝ่าย :
ฝ่ายพัสดุ
เอกสารจากกอง :
งานบริหารแผนและการคลัง
ชนิดของไฟล์ :