หมวดเอกสาร :
แบบฟอร์มของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ชื่อเอกสาร :
แบบ ง.5 (2556)
อธิบายเอกสาร :
แบบคำขอ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณแผ่นดินเอกสารจากฝ่าย :
ฝ่ายนโยบายและแผน
เอกสารจากกอง :
งานบริหารแผนและการคลัง
ชนิดของไฟล์ :