ศุกร์ ที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 18:46:42
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
Category :แบบฟอร์มของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบ ปร.8
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
128
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
2
แบบ ปร.9
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
100
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
3
แบบ ง.8 New
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
106
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
4
แบบ ปร.10
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
80
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
5
แบบ ง-4 2557
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
51
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
6
แบบ ง-5 2557
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
45
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
7
คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับส่วนราชการ)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
22
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
8
การเจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557(งบลงทุน)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
30
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
9
การเตรียมการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2557
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
22
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
10
ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Update
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
23
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
11
เอกสารคู่มือประจำปีงบประมาณ 2556
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
15
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
12
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ง.8)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
85
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
13
แบบฟอร์มเงินรายได้57
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
36
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
14
น.93-94 ภาคผนวกแบบ ง.8
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
23
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :แบบฟอร์มฝ่ายการคลัง
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
15
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 ) ส่วน 1
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
91
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
16
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) ส่วน 2
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
91
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
17
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223 ค่าศึกษาบุตร)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
53
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
18
แบบฟอร์มยืมเงิน (แบบ 8500 สัญญายืมเงิน)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
111
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
19
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 71318ค่ารักษา พยาบาล)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
42
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
20
ใบขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง,เบิกเงิน ,ยืมเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
82
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
21
ติดใบสำคัญ(ใบติดค่ารักษา-ศึกษา)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
164
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
22
ใบติดใบเสร็จ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
172
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
23
ขออนุมัติเบิกเงิน (เคียร์เงินยืม)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
111
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
24
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
151
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
25
บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง,สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
94
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
26
ทำสมุดหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่าย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
48
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
27
บัตรจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
52
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
28
รับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
54
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
29
แบบขอรับทุน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
94
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
30
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
79
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
31
แบบรายงานไปราชการ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
93
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
32
ใบแทนใบรับใบสำคัญ(คืนเงินยืม)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
175
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
33
รับรองการหักภาษี ณที่จ่าย(new)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
77
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
34
นำส่งรายได้งานฟาร์ม
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
82
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
35
ใบสำคัญรับเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การคลัง / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
130
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
36
แบบทำงานนอกเวลา (ฟอร์มหลักฐานจ่ายเปล่า) ส่วนที่ 1
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การคลัง / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
36
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
37
แบบทำงานนอกเวลา (ฟอร์มลงเวลาเปล่า) ส่วนที่ 2
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การคลัง / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
74
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
38
ขออนุมัติเบิกเงินส่วนเกิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การคลัง / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
39
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
39
เบิกเงินส่วนเกินเพิ่ม
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
25
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
40
ใบมอบฉันทะ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
26
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :แบบฟอร์มฝ่ายพัสดุ
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
41
ใบเบิกตามฎีกา
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
95
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
42
ใบรับรองผลของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง(ใบรับรองตรวจการจ้าง)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
50
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
43
ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างพร้อมด้วยหลักฐาน(ใบรายงานตรวจการจ้าง)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
57
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
44
แบบฟร์อมใบตรวจการจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
88
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
45
ใบตรวจรับวัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
92
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
46
แบบฟร์อมใบสั่งจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
83
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
47
ใบเบิกพัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
95
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
48
แบบฟร์อมบัญชีวัสดุกาฬสินธุ์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
81
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
49
แบบฟอร์ม ทะเบียนครุภัณฑ์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
570
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
50
แบบฟร์อมใบสั่งซื้อ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
74
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
51
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
87
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
52
แบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขาย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
136
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
53
แบบฟอร์มบส.01-1
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
308
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
54
แบบฟอร์มผข.01.xls
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
498
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
55
เอกสารประกอบเรื่องเคลียร์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
137
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
56
แบบฟอร์มบส.01
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
258
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
57
รหัสGPs
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
131
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
58
รหัสธนาคารกาฬสินธุ์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
135
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
59
แบบฟร์อมแบบประเมินผู้ขาย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
86
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
60
แบบฟร์อมใบเบิกพัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
50
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
61
แบบฟร์อมใบเบิกพัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
35
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :KM งานบริหารแผนและการคลัง
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
62
KM งานบริหารแผนและการคลัง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
59
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :ดาวน์โหลดเอกสาร ปีงบประมาณ 2555
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
63
(ร่าง)ปฏิทินการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2555
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
67
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
64
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบ ERP และ ระบบ ESS)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
43
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :รายงานประจำปี
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
         

Category :คู่งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
         

Category :คู่มือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายออกแบบและพัสดุ
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
65
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2555
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
30
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
66
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง2555
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
21
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

         

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสาระน่ารู้
SWOT คืออะไร
ประเภทของงานงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ.วิธีการงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
การจัดการประชุมที่ดี
ราคามาตรฐาน
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การพิจารณา งปม.ด้านการฝึกอบรมสัมนา
© งานบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | โทร: 043-811128,โทรสาร: 043-812972 | e-mail: karom.ru@rmuti.ac.th