พฤหัสบดี ที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 20:41:26
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
Category :แบบฟอร์มของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบเสนอโครงการ (ง.8)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
4
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :แบบฟอร์มฝ่ายการคลัง
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
2
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 ) ส่วน 1
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
103
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
3
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) ส่วน 2
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
99
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
4
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223 ค่าศึกษาบุตร)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
66
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
5
แบบฟอร์มยืมเงิน (แบบ 8500 สัญญายืมเงิน)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
119
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
6
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 71318ค่ารักษา พยาบาล)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
49
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
7
ใบขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง,เบิกเงิน ,ยืมเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
92
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
8
ติดใบสำคัญ(ใบติดค่ารักษา-ศึกษา)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
184
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
9
ใบติดใบเสร็จ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
197
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
10
ขออนุมัติเบิกเงิน (เคียร์เงินยืม)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
124
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
11
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
164
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
12
บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง,สลิปเงินเดือน/ค่าจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
108
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
13
ทำสมุดหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่าย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
56
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
14
บัตรจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
60
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
15
รับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
63
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
16
แบบขอรับทุน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
104
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
17
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
90
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
18
แบบรายงานไปราชการ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
103
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
19
ใบแทนใบรับใบสำคัญ(คืนเงินยืม)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
183
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
20
รับรองการหักภาษี ณที่จ่าย(new)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
86
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
21
นำส่งรายได้งานฟาร์ม
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การเงิน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
89
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
22
ใบสำคัญรับเงิน
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง-การคลัง / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
144
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :แบบฟอร์มฝ่ายพัสดุ
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
23
ใบเบิกตามฎีกา
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
108
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
24
ใบรับรองผลของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง(ใบรับรองตรวจการจ้าง)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
55
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
25
ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างพร้อมด้วยหลักฐาน(ใบรายงานตรวจการจ้าง)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
65
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
26
แบบฟร์อมใบตรวจการจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
101
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
27
ใบตรวจรับวัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
104
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
28
แบบฟร์อมใบสั่งจ้าง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
94
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
29
ใบเบิกพัสดุ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
110
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
30
แบบฟร์อมบัญชีวัสดุกาฬสินธุ์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
91
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
31
แบบฟร์อมใบสั่งซื้อ
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
83
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
32
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
97
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
33
แบบขออนุมัติข้อมูลผู้ขาย
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
153
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
34
แบบฟอร์มบส.01-1
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
336
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
35
แบบฟอร์มผข.01.xls
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
544
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
36
เอกสารประกอบเรื่องเคลียร์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
150
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
37
แบบฟอร์มบส.01
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
283
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
38
รหัสGPs
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
145
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
39
รหัสธนาคารกาฬสินธุ์
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
148
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :KM งานบริหารแผนและการคลัง
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
40
KM งานบริหารแผนและการคลัง
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
69
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :ดาวน์โหลดเอกสาร ปีงบประมาณ 2555
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
41
SWOT คืออะไร
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายนโยบายและแผน / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
NO!
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
42
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบ ERP และ ระบบ ESS)
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิเทศสัมพันธ์ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
51
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

Category :รายงานประจำปี
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
         

Category :คู่งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
         

Category :คู่มือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายออกแบบและพัสดุ
#
ชื่อเอกสาร
จำนวนผู้โหลด
คำอธิบายเอกสาร
ดาวน์โหลด
43
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2555
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
39
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
44
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง2555
เอกสารของ / ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุ / กอง : งานบริหารแผนและการคลัง
29
คลิกดูคำอธิบายเอกสาร
         

         

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสาระน่ารู้
SWOT คืออะไร
ประเภทของงานงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ.วิธีการงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
การจัดการประชุมที่ดี
ราคามาตรฐาน
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การพิจารณา งปม.ด้านการฝึกอบรมสัมนา
© งานบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | โทร: 043-811128,โทรสาร: 043-812972 | e-mail: karom.ru@rmuti.ac.th